Regulamin sklepu internetowego OPTIMUM

Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy OPTIMUM, jest dostępny pod adresem www.autorefraktometr.eu

Sklep jest administrowany przez
OPTIMUM Stefania Kubasik
ul Ogrodowa 1
97-318 Czarnocin
NIP : PL 771-106-35-30
Regon : 592196154
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 541 w Urzędzie Gminy Czarnocin
kontakt ze sklepem jest możliwy telefonicznie- pod numerem 506 188 180 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.autorefraktometr.eu
lub poczty elektronicznej pod adresem e -mail : optimum@autorefraktometr.eu
OPTIMUM prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci www. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe www.autorefraktometr.eu

2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e- mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e- mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

wyboru zamawianych towarów lub usług,

wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e- mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e- mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w procedurze Zwrot należności Klientom.

W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e- mail.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

3. Potwierdzenie zamówienia wysyłane do klienta zawiera datę realizacji i do tej daty mogą być wprowadzane zmiany lub rezygnacja z zamówienia. Dokonywanie zmian możliwe przy udziale Klienta po zalogowaniu do Sklepu lub poprzez kontakt z Firmą tel. 0506 188 180.

Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce “historia zamówień”. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z telefoniczny lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

4. Cena towaru jest aktualna a w chwili złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych i usuwania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

5. Klient dokonuje płatności na konto ( przedpłata ) lub przy odbiorze (należność odbiera kurier).

6. W przypadku wyprzedaży i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówienia następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon wysyłany razem z towarem.

8.Towar wysyłany jest pocztą kurierską. Koszt dostawy wynosi :

– w przypadku pobrania – 29 zł,

– przy przedpłacie na konto – 25 zł.

Przy dostawie produktów o wartości powyżej 5000 zł. brutto, nie stosuje się opcji „za pobraniem” a jedynie „przedpłata ” na konto.

W uzgodnionych ze sprzedawcą wypadkach istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy

9. Roszczenia z tytułu niekompletności, uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu niezgodności lub protokołu szkody, sporządzonego w obecności kuriera i z jego podpisem.

10. Ceny

Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych i zawierają należny podatek od towarów i usług . Cena jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia

11. Faktury

Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi podanymi podczas składania zamówienia. Faktura zostanie dostarczona do Państwa wraz z zamawianymi produktami.

12. Reklamacje dotyczące transportu

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub zdekompletowania przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeżeli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół‚ niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół‚ szkody.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych OPTIMUM nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie na stronach sklepu OPTIMUM składa ofertę kupna produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

UWAGA : OFERTA SPRZEDAŻY ( przesyłana na prośbę klienta ) jest wiążąca w odniesieniu do produktów aktualnie znajdujących się w magazynie i mając charakter informacyjny w żaden sposób nie wypełnia warunków oferty handlowej określonej w Kodeksie.

Jeżeli towar, którego dotyczyła OFERTA SPRZEDAŻY uległ wyprzedaniu (przed momentem składania zamówienia ), Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub e- mailem o terminie dostępności zamówionego towaru oraz cenie w której będzie oferowany.

Rozszerzenie

Regulamin, został sporządzony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn zm.) oraz art. 8 i nast ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn zm.) Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy

13. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów przy pomocy rejestracji i utworzenie konta, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie i jego aktywności (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym momencie poprzez nadesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których OPTIMUM jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

14. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e- mail oraz hasła. Na adres e- mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a OPTIMUM, której przedmiotem są usługi świadczone przez OPTIMUM, na warunkach określonych w Regulaminie.

15. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na stronach sklepu OPTIMUM, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu OPTIMUM oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

16. Wszystkie produkty dostępne w sklepie OPTIMUM są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz fizycznych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

17. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wybrał opcję przesyłki za pobraniem..

18. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a OPTIMUM dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w OPTIMUM jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrana przez Klienta siedziba firmy.

19. Formy płatności:

Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu .

Przedpłata na konto – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę należności. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

20. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie OPTIMUM zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Mowa jest tu między innymi o dostawie produktów o wartości powyżej 5000 zł. Brutto , dla których nie stosuje się opcji „za pobraniem” a jedynie „przedpłata „ na konto.

21. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do siedziby firmy. O możliwości odebrania zamawianego produktu OPTIMUM poinformuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

22. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Treść formularza gwarancyjnego jest następująca :

Warunki Gwarancji :
1.Karta gwarancyjna jest ważna tylko z załączeniem dowodu zakupu.
2.OPTIMUM udziela klientowi gwarancji prawidłowego działania urządzenia w okresie jednego roku od daty zakupu pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. Naprawa będzie dokonywana przez serwis sprzedawcy w terminie 14-u dni w siedzibie sprzedawcy. W przypadku , kiedy nastąpi konieczność importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do 28-u dni roboczych, na co klient wyraża zgodę korzystając z usług serwisowych, w tym okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas naprawy.
3.Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedającemu produkt ze wszystkimi dokumentami zakupu, instrukcjami obsługi i materiałami, które otrzymał w czasie jego zakupu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem wszystkie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem / np. baterie/.
4.Gwarancja nie obejmuje :
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja, wymiana baterii oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
c. mechanicznego uszkodzenia
d. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych / pożar, burze, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
e wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, działań militarnych, kradzieży, prób kradzieży i włamania.
f. dostania się do części elektrycznych i elektronicznych płynów lub ciał obcych
5. Użytkownikowi przysługuje wymiana produktu na nowy w przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 4-y razy taka sama naprawa a sprzęt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, uniemożliwiające korzystanie z niego.
6.Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadku :
a. uszkodzenia plomb fabrycznych lub gwarancyjnych
b. dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw przez osoby nieuprawnione ( w tym innych zakładów serwisowych lub osób )
c. uszkodzenia produktu z przypadków opisanych w pkt 4
7. Karta gwarancyjna w momencie sprzedaży musi zostać podstemplowana, czytelnie i poprawnie wypełniona tym samym długopisem i charakterem pisma przez sprzedawcę bez zmian i skreśleń
8. Karta gwarancyjna źle wypełniona, ze śladami poprawek i przeróbek, z wpisami osób nieuprawnionych, nieczytelna wskutek zniszczenia, jest nieważna. Duplikaty karty gwarancyjnej nie są wydawane
Uwagi dla użytkownika :
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji
Uszkodzenie nie objęte gwarancją oraz czynności konserwacyjne- jak czyszczenie- mogą być wykonane odpłatnie na wniosek konsumenta.
Uwagi i pytania dotyczące pracy sprzętu prosimy kierować do
OPTIMUM
ul Ogrodowa 1
97-318 Czarnocin
tel 506 188 180
optimum@autorefraktometr.eu
Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

23. OPTIMUM odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

24. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenia reklamacyjnego, lub w formie listu adresowanego na adres OPTIMUM podany w górnej części Regulaminu, lub poczty elektronicznej pod adresem e -mail : optimum@autorefraktometr.eu

25. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że OPTIMUM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez OPTIMUM. albo OPTIMUM nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

26. OPTIMUM. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi OPTIMUM. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w rubryce „zadeklarowana wartość” cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

27. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

28. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w OPTIMUM i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową przy wykorzystaniu formularza kontaktowego w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez OPTIMUM. dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt na adres OPTIMUM

29. Podane przez Klientów dane osobowe OPTIMUM. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w sklepie OPTIMUM wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e- mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w OPTIMUM .

29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.autorefraktometr.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

30. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPTIMUM będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.wiih.lodz.pl w zakładce Ochrona konsumenta, Procedura mediacji .

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn zm.).

30.Zwrot należności Klientom.

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e- mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu lub po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e- maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e- mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e- mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych

CENA TOWARU NIE OBEJMUJE USŁUGI MONTAŻU I INSTALACJI

OPTIMUM NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH PRZESYŁEK PRZESŁANYCH „ZA POBRANIEM”

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. OPTIMUM przykłada odpowiednią wagę do ochrony prywatności Klientów. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. OPTIMUM prowadzi stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami jest: OPTIMUM Stefania Kubasik.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością OPTIMUM w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać sklep OPTIMUM oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi informacji o handlowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych powyżej i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez OPTIMUM wiadomości o korzystaniu przez Klienta niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. OPTIMUM zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, lub wobec przekazywania przez OPTIMUM administratorowi danych.

11. OPTIMUM zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. oraz zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 25 i 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. OPTIMUM może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu. lub też gdy sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w OPTIMUM naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. OPTIMUM wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów.

13. OPTIMUM stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystanie z serwisu OPTIMUM może jednak spowodować utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki można odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

OPTIMUM Stefania Kubasik
ul Ogrodowa 1
97-318 Czarnocin

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą oraz w przypadku:

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze Zwrot należności Klientom.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

OPTIMUM Stefania Kubasik
ul Ogrodowa 1
97-318 Czarnocin

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.autorefraktometr.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Zapraszamy do korzystania ze strony FAQ, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania

 

Regulamin obowiązujący do dn. 25.12.2014 r

Odpowiedzialność. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, jest dostępny pod adresem www.autorefraktometr.eu

2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Potwierdzenie zamówienia zawiera datę realizacji i do tej daty mogą być wprowadzane zmiany lub rezygnacja z zamówienia. Dokonywanie zmian możliwe przy udziale Klienta po zalogowaniu do Sklepu lub poprzez kontakt z Firmą tel. 0506 188 180.

UWAGA : OFERTA SPRZEDAŻY ( przesyłana na prośbę klienta ) jest wiążąca w odniesieniu do produktów aktualnie znajdujących się w magazynie.

Jeżeli towar, którego dotyczyła OFERTA SPRZEDAŻY uległ wyprzedaniu (przed momentem składania zamówienia ), Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem o terminie dostępności zamówionego towaru oraz cenie w której będzie oferowany.

4. Cena towaru jest aktualna a w chwili złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych i usuwania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

5. Klient dokonuje płatności na konto ( przedpłata ) lub przy odbiorze (należność odbiera kurier).

6. W przypadku wyprzedaży i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówienia następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon wysyłany razem z towarem.

8. Towar wysyłany jest Pocztą Polską. Koszt dostawy wynosi 22 zł netto. W przypadku zamówienia o wartości 400 zł netto dostawa odbywa się na koszt wysyłającego / dostawa na koszt wysyłającego nie dotyczy wysyłki sprzętu z działu wyposażenie gabinetu np. foropter, unit rzutnik /.

Produkty z działu WYPOSAŻENIE GABINETU wysyłane są :

POCZTĄ POLSKĄ – w przypadku pobrania koszt 35 zł

Przesyłką kurierską ( przedpłata na konto ) – koszt 20 zł.
Przesyłką kurierską pobraniową – koszt 25 zł.
9. Roszczenia z tytułu niekompletności, uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu niezgodności lub protokołu szkody, sporządzonego w obecności kuriera i z jego podpisem.

10. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty doręczenia towaru (zgodnie z przepisami o zawieraniu umów na odległość, Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów). Towar taki nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Produkt należy odesłać na adres Sklepu na własny koszt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i oryginałem dowodu zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z numerem konta bankowego i adresem. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania podpisanej przez klienta faktury korygującej. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

11. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu towaru, w przypadku jego niezgodności z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Odpowiedzialność / gwarancja / na sprzęt z działu wyposażenie gabinetu wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania „ (nieodpłatna naprawa albo wymiana), należy odesłać na koszt Sklepu. Jeżeli naprawa albo wymiana będą niemożliwe, lub będą wymagały nadmiernych kosztów, Sklep zaproponuje klientowi obniżenie ceny lub zwrot kosztów.

12. W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.
Ceny
Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych i zawierają należny podatek od towarów i usług . Cena jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia
Faktury
Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi podanymi podczas składania zamówienia. Faktura zostanie dostarczona do Państwa wraz z zamawianymi produktami.
Reklamacje
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeżeli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół‚ niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół‚ szkody.