OPTIMUM - CENTRUM WYPOSAŻENIA GABINETU OKULISTYCZNEGO

Często zadawane pytania

1. Jakie są dostępne formy płatności za zamówienie?

  • Klient dokonuje płatności przy odbiorze (należność odbiera kurier)
  • Przedpłata (przelew) na wskazane konto.

2. Jakie są koszty transportu zamówionego towaru ?
Koszt dostawy wynosi:

  • przypadku pobrania koszt 29 zł
  • przy przedpłacie na konto 25 zł

Przy dostawie produktów o wartości powyżej 5000 zł. brutto, nie stosuje się opcji „za pobraniem” a jedynie „przedpłata ” na konto.

W uzgodnionych ze sprzedawcą wypadkach istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy

3. Reklamacje

  • dotyczące dostawy
    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeżeli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół‚ niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
  • dotyczące produktów
    22. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Treść formularza gwarancyjnego jest następująca :

Warunki Gwarancji :
1.Karta gwarancyjna jest ważna tylko z załączeniem dowodu zakupu.
2.OPTIMUM udziela klientowi gwarancji prawidłowego działania urządzenia w okresie jednego roku od daty zakupu pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. Naprawa będzie dokonywana przez serwis sprzedawcy w terminie 14-u dni w siedzibie sprzedawcy. W przypadku , kiedy nastąpi konieczność importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do 28-u dni roboczych, na co klient wyraża zgodę korzystając z usług serwisowych, w tym okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas naprawy.
3.Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedającemu produkt ze wszystkimi dokumentami zakupu, instrukcjami obsługi i materiałami, które otrzymał w czasie jego zakupu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem wszystkie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem / np. baterie/.
4.Gwarancja nie obejmuje :
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja, wymiana baterii oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
c. mechanicznego uszkodzenia
d. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych / pożar, burze, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
e wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, działań militarnych, kradzieży, prób kradzieży i włamania.
f. dostania się do części elektrycznych i elektronicznych płynów lub ciał obcych
5. Użytkownikowi przysługuje wymiana produktu na nowy w przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 4-y razy taka sama naprawa a sprzęt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, uniemożliwiające korzystanie z niego.
6.Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadku :
a. uszkodzenia plomb fabrycznych lub gwarancyjnych
b. dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw przez osoby nieuprawnione ( w tym innych zakładów serwisowych lub osób )
c. uszkodzenia produktu z przypadków opisanych w pkt 4
7. Karta gwarancyjna w momencie sprzedaży musi zostać podstemplowana, czytelnie i poprawnie wypełniona tym samym długopisem i charakterem pisma przez sprzedawcę bez zmian i skreśleń
8. Karta gwarancyjna źle wypełniona, ze śladami poprawek i przeróbek, z wpisami osób nieuprawnionych, nieczytelna wskutek zniszczenia, jest nieważna. Duplikaty karty gwarancyjnej nie są wydawane
Uwagi dla użytkownika :
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji
Uszkodzenie nie objęte gwarancją oraz czynności konserwacyjne- jak czyszczenie- mogą być wykonane odpłatnie na wniosek konsumenta.
Uwagi i pytania dotyczące pracy sprzętu prosimy kierować do
OPTIMUM
ul Ogrodowa 1
97-318 Czarnocin
tel 506 188 180
optimum@autorefraktometr.eu
Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

23. OPTIMUM odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

24. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenia reklamacyjnego, lub w formie listu adresowanego na adres OPTIMUM podany w górnej części Regulaminu, lub poczty elektronicznej pod adresem e -mail : optimum@autorefraktometr.eu

25. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że OPTIMUM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez OPTIMUM. albo OPTIMUM nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

26. OPTIMUM. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi OPTIMUM. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w rubryce „zadeklarowana wartość” cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

27. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.